Návštěvní a provozní řád

Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu do plaveckého areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

VSTUP DO PROSTORU PLAVECKÉHO AREÁLU

 1. Používání plaveckého areálu je dovoleno pouze v provozní době, na platnou vstupenku.
 2. Prodej vstupenek začíná otevřením hodin pro veřejnost a končí 1 hodinu před koncem provozní doby. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje. Ceník vstupného a ostatních služeb je vyvěšený u pokladny.
 3. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 15 let. Odpovědný pracovník je oprávněný požádat o předložení průkazu totožnosti k ověření věku.
 4. Do areálu není povolen vstup se zvířaty.
 5. Bazén je v určitých hodinách vyhrazen školám, organizacím nebo sportovní přípravě, případně jiným mimořádným akcím. Po tuto dobu je v této části bazénu zakázáno koupání veřejnosti. Změny provozních hodin jsou včas oznámeny.
 6. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle Návštěvního řádu není povolen přístup.

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY PLAVECKÉHO AREÁLU

 1. Do prostor plaveckého areálu nemají přístup a z používání zařízení jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví jiných osob používajících zařízení (např. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osob s nakažlivými chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osoby postižené nakažlivou chorobou, která není od rodiny izolována, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, s kožními parazity a vyrážkami, jakož i osoby s obvazem na těle apod.), rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené a pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
 2. Vstup do plaveckého areálu může být odepřen také osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 3. Z prostoru plaveckého areálu může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků stadionu. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa stadionu požádat o zakročení policii.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Svlékat a oblékat se je povoleno pouze v šatnách. Šaty je nutné uschovat do skříněk, které jsou opatřené zámky (automat na 10,-Kč a visací zámek jako pojistka proti krádežím – půjčován v pokladně na zálohu 100,-Kč). Návštěvník je povinen skříňku uzamknout a klíč uschovat (klíče jsou opatřené gumičkou k navlečení na ruku nebo nohu).
 2. Všichni návštěvníci jsou povinni se před vstupem do bazénu důkladně umýt mýdlem bez plavek.
 3. Dodržování základních zásad hygienického chování návštěvníků kontroluje personál namátkově.
 4. Návštěvníci bazénu používají vlastní plavky, které musí být čisté. V trenýrkách či jiném spodním prádle, plážových plavkách s volnými dlouhými nohavicemi a kovovými doplňky je zásadně vstup do bazénu zakázán. Doporučuje se používat koupací čepice.
 5. Doba pobytu na vstupenku je 1 hodina včetně svléknutí a oblečení. Překročí-li návštěvník dobu určenou pro pobyt je povinen zaplatit za každou započatou hodinu, kterou má pak nárok i využít s výjimkou, že by překročil uzavírací dobu. Překročí-li návštěvník uzavírací dobu (bez ohledu na dobu svého příchodu), je povinen zaplatit pokutu 15 Kč za každou započatou čtvrthodinu.
 6. Před ukončením provozu je návštěvník povinen opustit bazén včas, aby se stačil obléci do uzavření šaten.
 7. Každý návštěvník je povinen šetřit všechna zařízení stadionu, šetřit s vodou a ihned po použití zavřít kohoutky sprch a ostatních vodních zdrojů.
 8. Všichni návštěvníci musí dbát o největší čistotu, o nerušený provoz a osobní bezpečnost. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto Řádu nebere správa areálu odpovědnost.
 9. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené. Návštěvník může požádat o protokolární otevření skříňky, pokud ztratí klíč nebo jiných problémech se zámky. V tom případě zaplatí u pokladny 200,-Kč za otevření a opravu skříňky (bezpečnostní zámek). O otevření skříňky se sepíše zápis, který podepíše zaměstnanec bazénu a návštěvník.
 10. Cenné předměty a peníze může návštěvník uschovat v pokladně areálu. Úschova věcí se provádí bezplatně. Ostatní věci se odloží do instalovaných skříněk v šatním prostoru. Za věci odložené mimo prostory k tomu určené, nenese provozovatel odpovědnost.
 11. Bude-li škoda způsobena zaviněním nebo nedbalostí návštěvníka, nese škodu poměrně. Byla-li škoda způsobena výlučně jeho zaviněním, nese ji sám.
 12. Předměty nalezené v areálu odevzdejte v pokladně, kde budou zapsány do knihy nálezů a uloženy.
 13. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů dávaných zaměstnanci plaveckého areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto Řádu.
 14. Zaměstnanci jsou povinni poskytnout návštěvníkům první pomoc až do příchodu lékaře.

NA PLAVECKÉM STADIONU JE ZAKÁZÁNO:

 1. chování odporující zásadám bezpečnosti a mravnosti, křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby. Zvlášť se zakazuje skákat do bazénu z podélných stran.
 2. vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost a do části areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních důvodů a prostor určených druhému pohlaví.
 3. plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, používat při koupání krémy, odhazovat odpadky a jakkoli znečišťovat prostory areálu.
 4. kouřit, žvýkat, brát s sebou skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění, svévolně přemisťovat zařízení.
 5. vyžadovat od zaměstnanců stadionu služby odporující tomuto Řádu, svévolně používat lékárničky první pomoci a záchranné pomůcky bez vědomí zaměstnanců areálu a volat pomoc bez vážné příčiny.
 6. praní prádla a mytí mýdlem mimo vyhrazené prostory.
 7. hraní míčových her a chození v botách k bazénu.

Nedodržování provozního řádu a neuposlechnutí pokynů personálu má za následek napomenutí, u vážnějších případů vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

Přílohy

zpět nahoru
Plzeň Sportovní tj-lokomotiva-plzen.png rop-jz.jpg